โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี

โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีของจังหวัดสุพรรณบุรี
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี   ศาลหลักเมือง

 

 
วัดพระรูป   วัดสนามชัย

 

   
วัดหน่อพุทธางกูร