ข้อมูลทางวิชาการโบราณคดี

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีภาระหน้าที่ประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การเผยแพร่ข้อมูล ทางวิชาการ โบราณคดี สู่สาธารณะชน ผู้สนใจได้รับทราบ ซึ่งชุดความรู้ในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการทำงานทางโบราณคดีในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ ด้วยหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่อย่างมากมายในผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ โดยการร่วมกันอนุรักษ์ด้วยวิธีการต่างๆเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อการดำรงอยู่ ของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสืบไป

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินงานด้านโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง และมีผลผลิตทางวิชาการ ด้านนี้จำนวนไม่น้อย แต่ยังขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบ การเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซท์ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่งานวิชาการด้านนี้ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ

อนึ่ง ข้อมูลทางโบราณคดีที่นำเสนอในที่นี้เพิ่งดำเนินงานเสร็จสิ้นในเบื้องต้นได้ไม่นานนัก และยังไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะชน ข้อมูลส่วนใหญ่จึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการชี้แนะจากผู้สนใจในวาระอันควร