ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 
ตั้งอยู่เลขที่ 17/1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกัน กับวิทยาลัย ช่างศิลปสุพรรณบุรีด้านหลังสนามกีฬาจังหวัด

 

 

ประวัติความเป็นมา

จากความสำคัญของเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักโบราณคดีทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาดำเนินการสำรวจ ขุดค้น ศึกษาทางด้านโบราณคดี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2446 เป็นต้นมา และได้มีการสำรวจ ขุดพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ จำนวนมาก ดังนั้น กรมศิลปากร จึงได้จัดตั้ง หน่วยศิลปากรที่ 2 ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2494 โดยรับโอนภารกิจของราชบัณฑิตยสภาซึ่งถูกยุบเลิกมาปฏิบัติ เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานเมืองอู่ทองและในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ห้องแถวในตลาดท่าพระยาจักรเป็นที่ทำการหน่วย ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง หน่วยศิลปากรที่ 2 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ต่อมา พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยศิลปากรที่ 2 เป็น สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี โดยได้ย้ายอาคารสำนักงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ในเขตตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2545 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน โดยแยกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออกจากสำนักโบราณคดี และเปลี่ยนชื่อ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี เป็น สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่อีกครั้ง สำนักงานศิลปากรในส่วนภูมิภาคทั้งหมดได้แยกออกจากสำนักโบราณคดี ขยายโครงสร้างเป็น "สำนักศิลปากร" โดยเป็นหน่วยงานในภูมิภาคที่ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร ซึ่งได้รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไว้ในสังกัด ยกเว้นสถานศึกษา

ปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มโบราณคดี
 • กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ. กาญจนบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
 • พิพิธภัณสถานแห่งชาติชาวนาไทย จ. สุพรรณบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จ. กาญจนบุรี
 • หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
 • หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
 • หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21